Soldater och soldattorp i Säby


Akvarell av Ingegerd Norr 2005

Gustav Vasa och hans söner ivrade för att soldaterna i den svenska armén skulle vara bofasta svenska och finska män. Det skulle bli både billigare och säkrare än att ha legosoldater. Man tog ut var tionde man till soldat.

År 1682 bildades det så kallade Indelningsverk som bland andra fick till uppgift att organisera ”det ständiga knekt- och båtsmanshållet”.

Ett antal gårdar, en rote, skulle åta sig att skaffa och underhålla en soldat. För det befriades bönderna från utskrivning av soldater och fick på så sätt behålla sina drängar hemmavid. Roten skulle förse soldaten med ett torp och jord att bruka samt lön.

Jag inventerade soldattorpen i Säby år 2005 och fann 11 torp eller rättare sagt lämningar från dessa. Ett var dock helt intakt, Gjerstorpet. Enligt Soldatregistre skulle det finnas fler. Vidare fann jag en uppgift att i Säby socken, inklusive Löpdal, år 1860 levde 281 män och 323 kvinnor.


Gerstorpet innan rivningen 2021 Foto Daniel Sköld

Gjerstorpet, som låg efter vägen mellan Borgby och Årby, var uppfört enligt reglementet: Storlek av 4 x 8 meter innehållande förstuga, stuga med spis och bakugn samt kammare. Den rekommenderade höjden på väggarna var sju ordinära stockar, ca 2 m. På ena långsidan skulle det finnas ett fönster som var en aln, ca 60 cm, i fyrkant.

Jag fick i Löpdal ett exempel på hur en dräng värvades till soldat och vad som hände senare.

Axel Hellström född 1844 hade i 20-årsåldern en tjänst som dräng på Kolbäcks Gästgivargård. Det var där Axel fick kontakt med rotebönderna från Löpdal som sökte efter en blivande soldat. Ett legokontrakt skrevs och undertecknades i Löpdal den 9 augusti 1866. Några rader från kontraktet:

Lego Contrakt Emellan Intressenterne i Roten No 111 Säfström vid Westerås Compagni af Kongl Wästmanlands Regemente och den till Soldat uppvisade Drängen Axel Hellström från Kohlbäcks Gästgifvargård är följande Contrakt till orubblig efterlefnad upprättadt nemligen…

I kontraktet regleras lön, bostad, naturtillgångar, lån av häst och tre åkturer till kvarnen årligen. Där fanns också en bestämmelse om villkoren efter lång och trogen tjänst:

Då soldaten för våre rote tjent ärligt, troget i 20 års tid får han af roten byggnadsplats och derjemte 6 kappland (924 kvm) odlingsmark att begagna för sin och sin hustrus öfrige lifstid.

Ett år senare den 2 mars 1867 blev drängen Hellström antagen som ”soldat No 111 Säfström vid Westerås Kompani af Kongl Westmanlands regemente”.

Soldaten skulle vart tredje år delta i en så kallad generalmönstring och varje år ett kortare möte om 1-3 veckor. Åren 1681-1906 var Salbohed exercisplats för Västmanlands regemente.

Vid generalmönstringen den 29 januari 1887 avskedades soldat Axel Säfström på grund av ”sjuklighet enligt läkarbetyg”. Kungl Maj:ts Armé Förvaltning betalade sedan ut ett underhåll av 200 kr per år.

Axel blev vid 43 års ålder utan tillräcklig försörjning för sig och sin familj. Han fick nu byta yrke och blev slaktare.

Förutom anlitad hos bönderna slaktade han uttjänta hästar från Strömsholm. För att inte arméns hästar skulle säljas vidare, i stället för att slaktas, måste en hov av hästen sändas i retur som bevis.

Säbys sista autentiska soldattorp är rivet med motivering: "anses inte ha något historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde".

Kolbäck i april 2023
Kurt Larsson


Här bodde soldat 111 Säfström på fastighet Löpdal 5:1

Soldattorp en inventeringen från 2005