Strömsholm folkskola

Från ”V.L.T:s JULNUMMER” 1903 har jag hämtat stoff till tre berättelser om skolväsendet i Kolbäck. Det var Jan Kotschack, som frekvent besöker Kungliga biblioteket, som sände mig den och VLT:s chefredaktör Daniel Nordström har medgivit återberättandet av Johan Forssell artikel.

Kolbäck i april 2023
Kurt Larsson

Del 1 av 3

Bland de socknar på länets landsbygd, hvilka från längre tid tillbaka intagit ett framstående rum, är Kolbäck, som genom sin bördiga jord och lyckliga läge i Snefringe härads midt vid Kolbäcksån nu som fordom innesluter en välbärgad, mycket själfständig befolkning, som af ålder följt med sin tids kulturutveckling.


GAMLA SKOLHUSET VID STRÖMSIIOLM.

En mycket betydelsefull sida af denna utveckling, nämligen folkundervisningen, har i Kolbäck äldre anor än i de flesta andra socknar på länets landsbygd.

Af de 44 äldsta folkskolor* eller barnskolor, som de ursprungligen kallades, som från 1571 till 1695 inrättades på skilda ställen i vårt land är

STRÖMSHOLMS FOLKSKOLA,

som redan 1680 var i verksamhet. Undervisningen förestods här, liksom fallet var i alla dessa äldsta folkskolor, af en präst. Detta var också naturligt, då man icke
kunde bland andra personer finna dugliga lärare. Lönerna till lärarne vid dessa skolor voro små, vid Strömsholm dock med de bästa. Den var likväl ej så stor, att den kunde kvarhålla lärarne någon längre tid vid den mödosamma lärarebefattningen, utan sökte de, så fort tillfälle yppade sig, bättre lönade prästbeställningar. Det var med afseende på lärarelönen vid denna skola, som en ryktbar kolbäcksbo — Otto Sebastin von Unge** — i sitt berömda verk "Promenader inom Fäderneslandet" (tryckt 1831) på sitt kraftiga språk yttrar: "Det, som belönas af staten, är emellertid icke att uppfostra människor, utan att uppfostra hästar och jagthundar. Hvad är väl en scholmästare med sina barn värd emot en stallmästare med sina fän!" Från och med 1862 har lärareplatsen tillsatts med folkskollärare, af hvilka aflidne J. E. Sefvelin med beröm tjänstgjorde i 25 år från 1862 till 1887 och var under de senare åren af sin tjänstetid samt några år efter afskedstagandet ledamot af socknens skolråd. Efter hans afskedstagande sköttes platsen af en folkskolelärarinna, fröken Jansson, men har nu åter manlig lärare, A. G. Bäckström, tillika organist vid slottskapellet.

I följd af det stora barnantalet har folkskolan måst delas på två afdelningar, af hvilka 3:e och 4:e klasserna förestås af den ordinarie läraren, och har sin lokal i gamla
skolhuset. För l:a och 2:a klasserna, hvari undervisningen skötes af en biträdande lärarinna fröken Alfrida Andersson, har ett nytt skolhus uppförts innevarande år.
För den förberedande undervisningen finnes en småskola, som under många år föreståtts och ännu förestås af fröken Anna åhmanson..


NYA SKOLHUSET I STRÖMSHOLM

* Märkligt är, att över hälften av dessa äldsta folkskolor, eller 23, komma på Västerås stift, därav 13 i Dalarna, där också rikets äldsta folkskola, Stora Tuna barnskola, inrättades 1571.

** Född den 15 aug. 1797 på Mölntorp i Säby socken, död den 14 maj 1849 på Westerkvarn i Kolbäcks socken.

Till del 2 av 3: Skolor i Kolbäck