Kronofogden
av Holger Carlsson

Kronofogden var den förmedlande länken mellan Kronan, Länsstyrelsen och Landshövdingen å ena sidan, samt allmogen å andra sidan.
Vid sidan av Kronofogden fanns Häradsskrivaren, som hade ansvaret för taxering och skatteuppbörd.
Under Kronofogden lydde Länsmän och Fjärdingsmän.
Varje län var indelat i Fögderidistrikt.

Kronofogdens verksamhet reglerades av dels en Instruktion av år 1688 och dels en av år 1734. Ny Kronofogdeinstruktion utfärdades år 1855. I Lars Georg Rabenius: "Lärobok i Svenska kameral-lagfarenheten", år 1825, beskrivs Kronofogdens huvudsakliga uppgifter enligt följande:

1. Ombesörja Kronans räntors uppbärande och redovisning
2. Ha uppsikt över Kronans egendom
3. Bevista skattläggningar och jordrannsakningar
4. Ombesörja "Durchtåg" (soldaters genomtåg), inkvartering och förplägnad samt vaka över skick och ordning
5. Anordna Kronoskjutsar
6. Ha uppsikt över krogar, gästgiverier och allmänna vägar
7. Bevaka kronans rätt i tvistemål och ekonomiska förrättningar
8. Vara vid Tinget som handräckning och ombesörja verkställigheten av domar i exekutionsmål
9. I övrigt lyda Landshövdingen och uträtta vad denne bjuder och befaller honom

Kronofogden fick inte:
-vara förmyndare
-driva handel
-ombesörja spannmålsleveranser för allmänheten
-inropa något från Krono- auktioner
(detta för att inte lockas in i vågsamma företag eller äventyra säkerheten för allmänna medel)

Kronofogdetjänst tillsattes genom att Landshövdingen lämnade förslag på tre personer. Förslagen tillsammans med Landshövdingens yttrande sändes in till Kammar kollegiet.
Något formellt kompetenskrav fanns inte för att bli Kronofogde. Praktisk erfarenhet från tjänst vid Länsstyrelsen, Kronofogde- eller Häradsskrivare- kontor värderades dock högt.
Kammarkollegiet tillsatte tjänsten. När borgen erlagts, utfärdades "konstitutorial" (förordnande).

Kronofogdens lön var dubbelt så hög som Häradsskrivarens. Dessutom tillkom inkomst från "sportler" (ersättning för olika tjänster åt allmänheten såsom intyg, avskrifter, protokollsutdrag, syner, besiktningar mm).

Kronofogdens medhjälpare var:
Länsmän och Fjärdingsmän, för direktkontakt med allmänheten.
Länsmän utsågs och tillsattes av Landshövdingen.
Länsmansdistrikt var i regel ett härad.

Länsmans uppgift var:
1. Upprätthållande av lag och ordning
2. Allmän åklagare vid Tinget
3. Indrivning och utmätning
4. Uppsikt över gästgiverier, skjuts- och väghållning
5. Deltagande i syner av olika slag samt mantalsskrivningen

Fjärdingsmän
En eller fler fanns i varje socken. Utsågs av sockenstämma. De skulle biträda Länsmannen i olika uppgifter.