Välkommen till Mölntorps Smidesfabrik

Detta är en berättelse från Säby socken och dess samhälle Mölntorp.
Tack vare naturen i form av ett vattenfall kunde en entreprenör från 1800- talet starta en industri, som ännu i våra dagar har stor betydelse för det lilla samhället.
Jag, Kurt Larsson, hade ingen ambition att göra en vetenskaplig avhandling utan från mina förutsättningar dokumentera ännu ett stycke historia från Säby.

Min egentliga berättelse sträcker sig från 1871 och fram till 1950- talet. Dessutom ingår en kort historik över Mölntorp från 1399 och en resumé över historiska händelser runt 1870- talet. Åren från 1950 till våra dagar berör jag endast i korta drag. Jag hoppas nämligen att någon annan tar vid och berättar mer i detalj om händelserna under de senaste 50 åren.

Utan det intresse jag mött från dem jag har talat med, för att samla material om Mölntorp, har det inte blivit någon berättelse. Därför ett hjärtligt tack till alla.
Till ledningen för företaget, INTRA Mölntorp, som välvilligt har låtit mig ta del av gammalt arkivmaterial.
Till Kolbäcks Hembygdsförening som har ställt bildmaterial till förfogande.
Till alla privatpersoner som har berättat minnen och lånat mig bilder. En del, nu pensionerade, har i hela sitt liv arbetat vid verkstaden.
Tacket omfattar även det som har läst korrekturet och gett mig synpunkter på innehållet.
Naturligtvis tar jag ännu tacksamt emot alla kommentarer som kan göra innehållet bättre eller rättelser som kan ge en sannare bild av Mölntorp.
Vill Du läsa mina andra berättelser om Säby så finner Du indexlänken vid denna sidas slut.
Följ pilarna igenom berättelserna eller använd länkarna till höger.

Mölntorp, från Drottning Margareta I:s tid

Gamla Mölntorp
Mölntorp är beläget ca 5 km från Kolbäcksåns utlopp i Mälaren, Hallstahammars kommun, Västmanlands län. Namnet Mölntorp kommer från mölna = kvarn.
Det man idag förknippar med Mölntorp, gården och samhället, bestod i forna tider av en samling gårdar. Där fanns Ribboholm med tre gårdar, Mölletorp och Västerkvarn samt ett antal torp. Mölntorp som gård med kvarn omnämns i historien redan 1399, då under benämningen Mölnothorp. Kvarnfors var namnet på platsen där kvarnen låg. (Västerkvarns kvarn är av yngre årgång.) Gården var på 1500-talet kompletterad med en smedja för tillverkning av bl. a. spik.

Första industrin
Strömsholms Vantmakeri, för tillverkning av vantar, handskar, filtar m.m., anlades 1622 vid kvarnströmmen. Det blev den första egentliga industriverksamheten i Mölntorp. Vantmakeriet fick sin efterföljare i vävning och stampning av vadmal. Textilrörelsen låg strax intill smedjan.

Hammare och valsverk till Mölntorp
1634 upptäckte myndigheterna att man bedrev svarthandel från Mölntorp. I stället för att frakta ut varorna via Västerås eller Köping och betala tull, fraktades dessa ut sjövägen via Borgåsund. För att få något officiellt status över verksamheten och stävja svarthandeln fick Påvel Elers, den 5 december 1636, tillåtelse av änkedrottningen Maria Eleonora att i Mölntorp uppföra en hammare d.v.s. en vattendriven, mekaniserad större smidesverksamhet. Åtgärden fick bara delvis avsedd verkan på svarthandeln.
Den 1 oktober 1641 gavs privilegium att ved samma hammar ett snijde wärcke sampt en draghytta att uppbygga. Detta var föregångare till dagens valsverk.

Spiksmedja
Spiksmedja, troligen i Finspång omkring 1800
Pennteckning av J. F. Martin

Ägarbyten
Gården, kvarnen och spiksmedjan ägdes fram till 1547 av kronan och Gustav Vasa. Detta år såldes det emellertid till kungens svåger Sten Eriksson Leijonhufvud.
Fyra år senare 1551 köpte kronan tillbaka kvarnen med spiksmedjan. Orsaken var att Kungsladugården i Strömsholm skulle byggas och man behövde stora mängder spik av olika dimensioner.
Kvarnen och smidesrörelsen ägdes sedan av kronan fram till 1654. Det var Drottning Kristina som då, under sitt sista regeringsår, gjorde upp räkningen med sin doktor Johan Wullenius från Holland. Han blev ägare till Mölntorps bruk och adlad till von Wullen. Förutom bruket ägde han gårdarna Nibble och Herrevad.
1692 tog kronan åter över gården och industrin, men bara till 1721, då dessa ånyo kom i privat ägo.

Kolet tar slut
Smidesverksamheten med hammaren började i slutet på 1600-talet få kärva tider. Det blev i bygden brist på skog för kolning, som gav kol till smidet. Myndigheterna som fördelade tillgången på kol prioriterade Trångforssmedjan i Hallstahammar och därför lades verksamheten i Mölntorp ner 1694. Byggnaderna förföll och revs 1726. En kvarn byggdes 1796 på platsen.

 

Kapten Unge kommer till Mölntorp
1719 Per (Petter) Otto Unge född i Fellingsbro
1752 blev en 33-årig kapten, Peter Otto Unge, ägare till Mölntorp. 1758 köpte Peter Otto Unge, som nu var chef för Strömsholm kompani, även Ribbholmen och 1771 Västerkvarn. Peter Otto blev adlad 1763.
Död 1778 i Mölntorp och jordfäst i Säby kyrka samt ligger jämte sin fru begraven i Fellingsbro kyrka

Karta Kartan till vänster är från 1803.
Herrgården med flyglar, längst upp till höger.
Den s. k. Stampholmen i mitten längst ned på kartan.
Inom de två markerade områdena där fabriken, Intra, i dag är belägen fanns enl. brandförsäkringsbrev från 1811 följande:
- enbladigt sågverk
- kvarn från 1796, värderad till 2.774 kronor
- kvarnstall
- smedja
- stamphus
- hjulhus till stampen
- tegelugn, tegelmagasin, tegellada
Stamp Början på 1870- talet
Förutom vadmalsstampen och det som hörde till gårdens verksamhet, jordbruk, mjölkproduktion, mejeri, sågverk, tegelbruk och kvarn fanns i Mölntorp ingen egentlig industri. Någon sådan kom heller inte till stånd förrän 1871.

Vadmalsstampen.
Foto från 1867.
Herrgården i bakgrunden och kvarnen från 1796 i mitten.

Vi är nu i början på 1870-talet och Mölntorps Gårds vidare öden är väl så intressant att återge. Berättelsen här kommer, som redan nämnts, att i stort handla om fabriken i Mölntorp och dess stora betydelse för samhället och människorna där.

Det kan dock vara intressant att påminna sig hur Sverige och världen i övrigt såg ut i slutet av 1800- talet. Därför finns här en historisk resumé, som förhoppningsvis gör det lättare att förstå den tidens levnadsbetingelser.

Industrialiseringens utveckling

1750
Runt 1750 börjar industrialiseringen i Storbritannien. Idéerna och tekniken sprider sig till det europeiska fastlandet och når Sverige ca 100 år senare. Den industriella revolutionen och befolkningsökningen i Västeuropa skapar en enorm efterfrågan på virke. I Sverige finns skogar och skogsindustrin blir därför motorn i den industriella revolutionen i vårt land. Sågverksindustrin kring Sundsvall upplever en högkonjunktur. Skogens ekonomiska värde ökar. Uttrycket såg vid såg jag såg, vart helst jag såg myntades av Elias Sehlstedt när han besökte Sundsvallstrakten.
1850
På 1850-talet kommer järnvägsbygget igång. Med järnvägarna binds bygderna samman, Sverige blir mer än tidigare en sammanhängande helhet. Framför allt är järnvägarna ett viktigt led i industrialliseringen av Sverige. Transporterna underlättas, det går snabbare och blir billigare. I och med järnvägens utveckling blir det nödvändigt att införa en enhetlig tid i Sverige.
1890
Under 1890-talet sprids fabrikssystemet allt mer. Inom fabrikerna utförs maskinstyrda arbeten men också hantverksmässiga sysslor. Arbetarna börjar samla sig i landsomfattande organisationer. Pappersmassa och specialiserade produkter från verkstadsindustrin får en större andel i exporten medan trävaror och spannmål faller tillbaka. Exporten omfattar mer förädlade varor.

Några historiska händelser i Hallstahammar:
1628
Trångfors Järnbruk anläggs.
1650
Hallsta Kopparhammare anläggs.
1873
Bulten AB bildas, fabriken färdig 1874.
1908
Bulten går över från turbin- till eldrift.

Om järnvägens utveckling:

1856
Den första järnvägen invigs mellan Örebro- Ervalla- Nora.
1862
Den första stambanan Stockholm- Göteborg öppnas för trafik.
1875
Den 7 december öppnas järnvägstrafik mellan Köping- Kolbäck- Westerås- Tillberga. Dessförinnan fick man köra godset från Mölntorp efter hästar till Köping för vidare transport på järnvägen, om inte Strömsholms kanal var isfri och transporten gick den vägen.
1876
Fredagen den 15 december öppnas järnvägstrafik mellan Västerås och Stockholm. Restid 5 timmar 35 minuter.
1877
Järnvägssträckningen Eskilstuna - Kolbäck tas i bruk.
1899
Järnvägssträckningen Kolbäck- Ramnäs klar.

Några svenska historiska händelser och fakta

1864
Dagens Nyheter börjar utges.
1870
Sveriges befolkning är 4,2 miljoner och Stockholms befolkning är 136 000.
1870
Medellivslängden för män är ca 43 år, kvinnor 46 år.
Framställning av stål där kolhalten i järnet minskas genom att luft blåses in genom järnbadet, den s. k. Bessemermetoden, slår igenom under 1870-talet men uppfanns redan
1873
Krona och öre införs som myntenhet. Kvinnor får rätt att avlägga akademisk examen.
1875
1% av rekryterna saknar läsförmåga och 11 % saknar skrivförmåga, trots att skolan inrättades redan på 1850- talet.
1876
L M Ericsson grundar ett företag för tillverkning av telefoner.
1878
Gustav de Laval uppfinner separatorn.
Metersystemet införs.
Skjutstvånget upphör. Bönderna hade tidigare skyldighet att tillhandahålla hästar vid gästgiverierna och skjutsa resande. Istället införs ett entreprenadsystem.
1878/79
Adolf Erik Nordenskiöld färdas med fartyget Vega längs Sibiriens kust till Stilla havet, Nordostpassagen.
1878/79
Ekonomisk kris. Priserna sjunker. Sågverken, järnvägsbolagen och järnindustrin har stora problem. Banker och andra långivare dras med. Konsekvenserna blir lönesänkningar, oro, konkurser samt missnöjda arbetare.
1879
Sundsvallsstrejken. Arbetarna demonstrerar mot kraftiga lönesänkningar. Ca 5 000 sågverksarbetare deltar. Detta blir en av de första riktigt stora arbetskonflikterna i vårt land. Den avbryts sedan militär omringat arbetarna. Med stöd av en stadga hotas de med vräkning och gripanden. Strejken bidrar till att tydliggöra behovet av organisering av arbetarna.
1883
Allmänna Svenska Elektriska AB, ASEA, grundas av Ludvig Fredholm.
Några världshistoriska händelser och fakta
1867
Alfred Nobel får patent på dynamit. (1866-67) USA köper Alaska av ryssarna. Diamanter påträffas i Sydafrika och en stor gruvindustri växer upp.
1869
Suezkanalen invigs. På 1870-talet antar Västeuropa och Förenta staterna en myntfot för guld. En person som har franc, pund, dollar, mark etc kan byta ut dem mot guld och en person som har guld kan byta detta mot vilka pengar som helst. Till 1914 förblir växelkursen ytterst stabil.
1871
Journalisten Henry M Stanley hittar upptäcktsresanden och missionsläkaren David Livingstone nära Tanganyikasjön i Afrika. Livingstone hade varit försvunnen i 5 år. Livingstone var den förste som grundligt utforskade Centralafrika.
Charles Darwin publicerar sin skrift om människans utvecklingshistoria.
Nya fotbollsregler tillåter endast målvakten att röra bollen med händerna.
1874
Streptokocker och stafylokocker upptäcks av Theodor Billroth.
1876
Allvarliga oroligheter bryter ut bland Amerikas indianer. Vid Little Big Horn blir general Custer och hans kavallerister nedgjorda av siouxindianerna under ledning av sin hövding Sitting Bull.
1877
Nikolaus Otto konstruerar fyrtakts bensinmotorn.
Thomas A. Edison uppfinner fonografen.
1878
Thomas A. Edison konstruerar glödlampan.
Planeringen av Panamakanalen påbörjas, och arbetena börjar 1880.
1879
Sidney Gilchrist Thomas utvecklar en process som ger s. k. thomasråjärn. Den har stor betydelse för gruvorna i norra Sverige. Nu blir den fosforrika malmen användbar.

    Top Fortsättning